ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ  при СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ:

 • Представляване и посредничество при събиране на дългове;
 • Представляване пред длъжници;
 • Представляване при разговори с компании за погасяване на задължения;
 • Представляване при фирмени спорове за неплатени фактури;
 • Представляване при сключване на договори за разсрочено изплащане на задължения;
 • Образуване на съдебно производство за заповед за принудително изпълнение срещу длъжника;
 • Поддържане на исково производство;
 • Представляване пред други фирми
 • Изкупуването на фирми, които имат да събират лоши дългове;
 • Указания във връзка със събиране на  вземания;
 • Представляване пред службите за образуване  на изпълнително производство при събиране на  лоши дългове;
 • Образуване на обезпечително производство – вписване на възбрани и запор на финансови сметки.

ИНСТРУМЕНТИ и ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ДЛЪЖНИКА

– Доброволно издължаване

 • Преди да бъде заведено съдебно дело, ние предприемаме всичко възможно, за доброволно събиране на вземанията.
 • Когато предприетите мерки не са достатъчни, ние действаме с всички законови средства за събиране на дълговете на своите клиенти.
 • В началото предварително проучваме длъжника. Действията ни ще бъдат съобразени с финансовия и  социален статус на длъжника.
 • След разследване и писмено уведомление на длъжника, ние започваме да преговаряме с длъжниците чрез телефонни обаждания или посещения.
 • По- голяма е вероятността да си получите бързо и без затруднения дълга ако по-рано се свържете с нас.

– Правни действия

Извънсъдебното събиране на вземания понякога не е ефективно. Тогава правните действия, макар и не най-бързият начин, са най-ефективните мерки срещу неизправни длъжници:

 • ЗАПОР НА ФИНАНСОВИ СМЕТКИ
 • ВЪЗБРАНА НА ИМОТИ
 • ЗАПОР НА ФИРМЕН ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ
 • ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
 • ИЗВЪНСЪДЕБНО ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
 • ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • ЗАБРАНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА

След получаване на изпълнителен на лист, ние го представяме пред съдия-изпълнителя, за бързо погасяване на този дълг.
По време на производството, ние даваме информация на клиентите си за напредъка и проблемите при събиране на дълга.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


 • Необходимите документите, които ще трябва да имаме са сключени договори, издадени фактури, оформени стокови  разписки или приемно-предавателен протокол.
 • Непълната документация силно затруднява събирането на вземанията.
 • Добре водената документация и счетоводство, юридически издържаните договори  са превантивни мерки срещу неизправни длъжници и намаляват цената за събиране на вземанията.

ЦЕНИ

 • Нашето възнаграждение се изчислява въз основа на постигнатите събрани вземания.
 • Предварително се заплащат само текущите разходи и държавните такси.
 • Взема се впредвид положените усилия, сложността и времето, което е било необходимо за събиране на вземанията.
 • Свържете с нас по ,  или чрез  за подробна оферта.

РЕЗУЛТАТИ И УСПЕХ

 • Успехът при събирането на вземаниято е по-голям и бърз, ако по-рано възложите поръчката.
 • Резултатите зависят също така, от това дали притежавате необходимите документи за доказване на дълга.
 • Освен събиране на дългове, ние може да ви предложим съвети и консултации за избягване на подобни проблеми чрез включване в договорите на специални клаузи  за всеки конкретен вид бизнес дейност.

Now its time to re-organise your mind-map structure into an essay structure. Whether you are interested, Id passion to question you on my blog selloutyoursoul.com. The integral report can be seen as satire.

The thesis in honors http://eduessayhelper.org colleges and honors programs a report of the national collegiate honors council stated that it included colleges and universities, all of which mount undergraduate honors programs or honors colleges

Leave a Reply