ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ  при СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ:

 • Представляване и посредничество при събиране на дългове;
 • Представляване пред длъжници;
 • Представляване при разговори с компании за погасяване на задължения;
 • Представляване при фирмени спорове за неплатени фактури;
 • Представляване при сключване на договори за разсрочено изплащане на задължения;
 • Образуване на съдебно производство за заповед за принудително изпълнение срещу длъжника;
 • Поддържане на исково производство;
 • Представляване пред други фирми
 • Изкупуването на фирми, които имат да събират лоши дългове;
 • Указания във връзка със събиране на  вземания;
 • Представляване пред службите за образуване  на изпълнително производство при събиране на  лоши дългове;
 • Образуване на обезпечително производство – вписване на възбрани и запор на финансови сметки.

ИНСТРУМЕНТИ и ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ДЛЪЖНИКА

– Доброволно издължаване

 • Преди да бъде заведено съдебно дело, ние предприемаме всичко възможно, за доброволно събиране на вземанията.
 • Когато предприетите мерки не са достатъчни, ние действаме с всички законови средства за събиране на дълговете на своите клиенти.
 • В началото предварително проучваме длъжника. Действията ни ще бъдат съобразени с финансовия и  социален статус на длъжника.
 • След разследване и писмено уведомление на длъжника, ние започваме да преговаряме с длъжниците чрез телефонни обаждания или посещения.
 • По- голяма е вероятността да си получите бързо и без затруднения дълга ако по-рано се свържете с нас.

– Правни действия

Извънсъдебното събиране на вземания понякога не е ефективно. Тогава правните действия, макар и не най-бързият начин, са най-ефективните мерки срещу неизправни длъжници:

 • ЗАПОР НА ФИНАНСОВИ СМЕТКИ
 • ВЪЗБРАНА НА ИМОТИ
 • ЗАПОР НА ФИРМЕН ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ
 • ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
 • ИЗВЪНСЪДЕБНО ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
 • ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • ЗАБРАНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА

След получаване на изпълнителен на лист, ние го представяме пред съдия-изпълнителя, за бързо погасяване на този дълг.
По време на производството, ние даваме информация на клиентите си за напредъка и проблемите при събиране на дълга.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Необходимите документите, които ще трябва да имаме са сключени договори, издадени фактури, оформени стокови  разписки или приемно-предавателен протокол.
 • Непълната документация силно затруднява събирането на вземанията.
 • Добре водената документация и счетоводство, юридически издържаните договори  са превантивни мерки срещу неизправни длъжници и намаляват цената за събиране на вземанията.

ЦЕНИ

 • Нашето възнаграждение се изчислява въз основа на постигнатите събрани вземания.
 • Предварително се заплащат само текущите разходи и държавните такси.
 • Взема се впредвид положените усилия, сложността и времето, което е било необходимо за събиране на вземанията.
 • Свържете с нас по ,  или чрез  за подробна оферта.

РЕЗУЛТАТИ И УСПЕХ

 • Успехът при събирането на вземаниято е по-голям и бърз, ако по-рано възложите поръчката.
 • Резултатите зависят също така, от това дали притежавате необходимите документи за доказване на дълга.
 • Освен събиране на дългове, ние може да ви предложим съвети и консултации за избягване на подобни проблеми чрез включване в договорите на специални клаузи  за всеки конкретен вид бизнес дейност.

Leave a Reply