ТЪРГОВСКО и ВЕЩНО ПРАВО

 • Съвети за избора на правна форма при създаване на фирма;
 • Създаване, регистрация и пререгистрация на фирми, преобразуване и прекратяване на еднолични търговци, фирми, сдружения, кооперации, фондации и т.н. ;
 • Съвети по отношение функционирането на еднолични търговци, фирми, сдружения, кооперации, фондации;
 •  Административни и правни услуги на еднолични търговци, фирми, сдружения, кооперации, фондации;
 • Ликвидация, обявяване в несъстоятелност и прекратяване на еднолични търговци, фирми, сдружения, кооперации, фондации;
 • Изготвяне и оформяне на търговски договори и сделки с фирми;
 • Консултации при доброволно уреждане на спорове за неизпълнени търговски договори.
 • Представителство в съд при арбитраж и спорове по търговски договори;
 •  Съвети, изготвяне и вписване на гаранции и обезпечения по фирмени договори, ипотеки и залози.
 •  Съвети, консултации и изготвяне на документи при покупко-продажби на  недвижими имоти;
 •  Проучване и анализ на правни документи за недвижим имот;
 •  Проверка правния статут на недвижим имот;
 •  Брокерски услуги при покупко-продажби на  недвижими имоти;
 •  Представляване и  консултации при вещно-правни спорове.
 •  Представляване и  консултации при спорове, отнасящи се до сделки с земеделските земи.

АДМИНИСТРАТИВНО и ТРУДОВО ПРАВО

 • Представителство и консултации при издаване на различни видове административно-правни актове;
 • Съвети, консултации и изготвяне на жалби по административни актове;
 • Съвети, консултации и защита при административни наказания и нарушения;
 • Съвети, консултации и изготвяне на документи при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • Съвети, консултации и изготвяне на документи при налагането на дисциплинарни наказания;
 • Съвети, консултации и изготвяне на документи при финансова задълженост на работодателя към работника;
 • Съвети, консултации и изготвяне на документи при изготвяне или промяна на  длъжностни характеристики;
 • Консултации и представляване при съществуващи трудовите спорове.

СЕМЕЙНО и НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Представляване и защита в случаи на дела за издръжка;
 • Представляване и защита при бракоразводни дела;
 • Представляване и защита в случаи на дела за произход;
 • Представляване и защита при случаи на  домашно насилие;
 • Представляване и защита в случаи на дела за делба на недвижими и движими вещи – съдебна и доброволна;
 • Съвети, консултации и изготвяне на документи при  завещания.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • Консултации и правни услуги при наказателни съдебни дела;
 • Представляване пред органите на досъдебното производство – полиция и следствие;
 • Представляване пред съдебните органи в наказателното производство;
 • Съвети, консултации и изготвяне на жалби към прокуратурата.

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Съвети по сключването, тълкуването, изпълнението и нарушаване на договори;
 • Съвети, консултации и изготвяне на предварителни и окончателни договори, както и изповядването им при  нотариус;
 • Консултации при   нарушаване на договори – представляване при доброволно или съдебно уреждане на спорове за нарушение на договори;
 • Оформяне на  пълномощни.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 • Съвети, консултации и изготвяне на документи за получаване на изпълнителен  лист;
 • Съвети, консултации и изготвяне на документи за образуване на изпълнително съдебно дело;
 • Представляване пред държавен или частен съдия изпълнител – при образувано изпълнително дело;
 • Съвети, консултации и изготвяне на жалби срещу действията на държавен или частен съдия изпълнител;
 • Предприемане на необходимите мерки при принудително изпълнение;
 • Съвети, консултации и защита на длъжника при образувано изпълнително производство.

Leave a Reply